SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

ČSN EN ISO 14001:2005

V dnešní době pouhá kvalita nestačí, neboť si uvědomujeme, že ochrana našeho společného životního prostředí nabírá na stále větší důležitosti. Certifikovaný systém řízení jakosti je v dnešní době nezbytnou podmínkou výběrových řízení, a to už nejen u státních zakázek. Certifikát systému environmentálního managementu není dosud striktně vyžadován, ale je rozhodně v oblastech s vlivem na životní prostředí marketingovou výhodou a zaručuje vedení společnosti i jejím zákazníkům to že se při naší činnosti ohleduplně chováme a budeme chovat k našemu životnímu prostředí.

Možnosti jak zabezpečit minimum negativních dopadů budoucího díla na životní prostředí jsou především v bezchybném provedení díla, použití bezvadných materiálů a dodržení technologických postupů. Provázanost se systémem jakosti je tedy naprosto zřejmá. Vedení společnosti je si vědomo že dopad na životní prostředí mají i podpůrné procesy jako doprava, mechanizace, skladování, odpadové hospodářství, atd. Proto vedení společnosti bude vydávat politiku životního prostředí s cíli v oblasti životního prostředí, kde se zaváže v rámci svých možností k minimalizaci negativních dopadů činností společnosti na životní prostředí. Proto se vedení společnosti INOS Zličín, a.s. rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2004 a následného certifikovaní systému akreditovanou společností.

Toto rozhodnutí vedení dokumentovalo v závěru zprávy z přezkoumání vedením shrnující rok 2003. Na základě zjištění přezkoumání byla publikována nová politika jakosti a cíle jakosti pro rok 2004 a 2005. Zavedení systému EMS byl prvořadý cíl a získání certifikátu garantující shodu s požadavky EMS bylo naplánováno na rok 2005.

Bylo provedeno základní přezkoumání postavení společnosti a dopadů jejích činností vůči životnímu prostředí dokumentované Úvodní analýzou systému řízení společnosti INOS Zličín, a.s. vzhledem k požadavkům norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999. Proběhla úspěšně implementace požadavků těchto norem do jednotného integrovaného systému řízení (IMS) za pomoci poradenské firmy Top-Tree-System, s.r.o. (TTS).

 

20150819_113839_001
ISO 14001