INOS Zličín a.s.

Politika IMS - jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavní aktivitou společnosti INOS Zličín, a.s., je stavebnictví, zejména výstavba a opravy podzemních inženýrských sítí (především kanalizace) a komunikací (silnice, chodníky, parkoviště).

Zákazníky nacházíme v Praze a ve středočeském regionu. Do budoucna se bude vedení společnosti snažit rozvíjet činnost firmy i o další směry činnosti související se stavebnictvím, příp. i obory jinými.

Prioritou naší společnosti byla, je a bude spokojenost zákazníka a ostatních partnerů s naší dobrou prací. Ta s sebou přináší opakované a další zakázky i odpovídající odměnu za vykonanou práci.

Vedení společnosti je vědomo si své odpovědnosti za spokojenost svých obchodních partnerů a zaměstnanců, uchování a upevnění dobrého jména společnosti. Vedení společnosti současně považuje ochranu ŽP, dodržování pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za přirozenou součást podnikatelských aktivit. Proto vydává Politiku IMS jako hlavní dlouhodobý rozvojový dokument společnosti kterým se zavazuje, že:

  1. Trvalé a spolehlivé plnění požadavků našich zákazníků je a bude hlavní prioritou.
  2. Dodržování příslušných legislativních požadavků pro ochranu životního prostředí právě tak jako požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je samozřejmý standard.
  3. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na zlepšování prevence ve vztahu k negativnímu ovlivnění životního prostředí a prevence nehod.
  4. Bude pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj IMS; k tomuto účelu stanovuje měřitelné cíle, kompetence a zdroje.
  5. Bude vzdělávat a motivovat všechny své zaměstnance i partnery, aby principy této politiky a na ní navazující cíle přijali za cíle svého snažení.
  6. Bude pravidelně informovat všechny zainteresované strany o změnách a přístupech při naplňování stanovené politiky IMS.
  7. Podporuje principy neustálého zlepšování ve všech oblastech řízení s cílem maximálně uspokojit požadavky zákazníků, minimalizovat dopady na životní prostředí, dosahovat vysoký stupeń bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

v Praze dne 14.2.2008

Vedení společnosti INOS Zličín, a.s.

Milan Bártů (předseda představenstva)

Ing. Radoslav Dvořák (místopředseda představenstva a ředitel společnosti)

Václav Birhanzl (člen představenstva a hlavní stavbyvedoucí)

Pavel Buřil (představitel managementu)